Home Spiritmails
149ste Spiritmail

Acquiring Humility – verwerven van nederigheid (oprechte bescheidenheid)

By Karmayogi

‘‘Humility is not acquired. One must be born with it,'' may be the first response to the above title.

`Nederigheid wordt niet aangeleerd. Je moet er mee geboren zijn`, kan de eerste reactie zijn op de bovenstaande titel.

There is a truth in that belief. But we may know that several such statements — a leader is born, intelligence does not grow, the throne is not for us, you must be born into the royal family - are giving way to the modern realities.

Er zit een waarheid in dat geloof. Maar we kunnen we er vanuit gaan dat vele van dergelijke beweringen – een leider wordt geboren, intelligentie neemt niet toe, de troon is er niet voor ons, je moet binnen de koninklijke familie geboren zijn – wijken voor de moderne realiteit.

In modern times, all kinds of people are becoming heads of state, PhD is awarded to people not innately intelligent, based on training. It means leadership and intelligence are acquired.

In de huidige, moderne tijd worden allerlei mensen staatshoofd, wordt de professortitel toegekend aan mensen die niet aangeboren intelligent zijn, gebaseerd op training. Het betekent dat leiderschap en intelligentie verworven kunnen worden.

Humility too can be acquired if one is very serious about it. Obedience and humility have a lot in common. One can be mistaken for the other. Obedience is physical submissiveness. Humility is the inner knowledge that MAN is a trifle before the world, Nature or God. Obedience can be called physical humility; humility can be described as spiritual obedience.

Ook nederigheid kan verworven worden als men er erg serieus over is. Gehoorzaamheid en nederigheid hebben veel gemeen. De n kan verward worden met de ander. Gehoorzaamheid is fysieke onderdanigheid. Nederigheid is de innerlijke kennis dat de Mens klein is ten aanzien van de wereld, de Natuur of God. Gehoorzaamheid kan fysieke nederigheid genoemd worden; nederigheid kan omschreven worden als spirituele gehoorzaamheid.

As we invoke the Spirit, so we can acquire humility. Aggressive expressions of the ego such as arrogance, abuse, pride, assertion, and superiority complex are no longer tolerated in public life.

Zoals we de Spirit kunnen aanroepen, zo kunnen we nederigheid verwerven. Agressieve uitlatingen van het ego zoals arrogantie, misbruik, trots, assertiviteit, en superioriteitscomplex worden niet langer getolereerd in het openbare leven.

Public life, especially at very high levels, demands civilised behaviour. One is compelled to be humble in public. One may pretend to be humble, but that is necessary.

Openbaar leven, vooral op heel hoge niveau's, vereist beschaafd gedrag. Men is verplicht om in het openbaar nederig te zijn. Iemand kan zich nederig voordoen, maar dat is noodzakelijk.

One who puts up that good behaviour in public will ordinarily compensate it at home or in private, because the public behaviour is not true. If he does try to be as humble in private as he appears to be in public, real humility arises in him. This is essential, but not enough.

Iemand die dat goede gedrag pretendeert in het openbaar zal dat normaal gesproken thuis of privé compenseren, omdat het publiek gedrag niet echt is. Als hij probeert zowel privé als in het openbaar even nederig te zijn, dan ontstaat echte nederigheid in hem. Dit is essentieel, maar niet genoeg.

More than half the complaints in politics and public life are because people are assertive and egoistic. What has come to be known as office politics is half full of this vulgar exhibition of one's ego that protrudes.

Meer dan de helft van de klachten in de politiek en het openbare leven zijn dat mensen assertief en egoïstisch zijn. Wat bekend staat als kantoor politiek is half vol van deze vulgaire vertoning van iemands' opgeblazen ego.

Life rewards not your behaviour, but what you are inwardly. It is not enough you are humble in public or private, because it is only a behaviour.

Het leven beloont niet je gedrag, maar wat je van binnen bent. Het is niet genoeg dat je bescheiden bent in ‘t openbaar of privé, want dat is alleen een gedrag.

Humility must be acquired as inner character for it to be of value in Spirit. It is not enough it is exhibited as outer behaviour. The moment one becomes truly humble inside, life with its abundance rushes towards him.

Nederigheid moet verworven worden als innerlijk karakter om van waarde te zijn in de Spirit. Het is niet genoeg wanneer het vertoond wordt als uiterlijk gedrag. Het moment dat men oprecht nederig wordt van binnen, zal het leven met al haar overvloed naar hem toe komen.

That is the point of transition from a life of misfortune to one of good fortune. If fortune smiles on him, it means he has grown humble inwardly. This is luck, but not organised luck. Man is more than satisfied in luck engulfing him in life, though it is unconscious.

Dat is het punt van overgang van een leven van ongeluk naar één van veel geluk. Als geluk hem toelacht, betekent het dat hij innerlijk is gegroeid in nederigheid. Dit is geluk, maar geen georganiseerd geluk. De mens is meer dan tevreden als geluk zijn leven overstroomt, hoewel het onbewust is.

 
Contact: info [@] sriaurobindo.nl